CE işaretleme ile ilgili bilmeniz gerekenler

CE işareti bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve uygulanabilir ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler.
Peki bu uygunluğu sağlayabilmek için ilgili taraflar neler yapmalıdır?

Hangi ürünlerde CE İşareti Olmalıdır?

Avrupa Birliği, aday ülkeler ve ülkemizde pazara arz edilen Avrupa birliği tarafından yayınlanmış direktifler kapsamında yer alan ürünler, satışa sunulmadan önce CE işaretleme sürecini tamamlamış olmak zorundadır.

CE işaretleme sorumluluğu üretici, ithalatçı yada dağıtıcılar tarafından alınabilir.

CE İşareti, AB’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerde kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, AB Direktiflerinin ülkemizde uygulanabilmesi için bu direktiflere paralel olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan “ürün yönetmelikleri” aracılığıyla ülkemiz iç mevzuat sistemine mal edilmesi gerekmektedir (teknik mevzuat uyumu). Direktifleri uyumlaştıran yönetmeliklerin metinlerinin Resmi Gazete’den, ilgili yetkili kuruluşlardan veya bu kuruluşların internet sitelerinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak genel olarak yönetmelikleri sıralamak gerekir ise;

 • Makina Emniyeti Direktifi (MD) 2006/42 / EC
 • Yapı Malzemeleri Regülasyonu (EU) 305 /2011
 • Düşük Gerilim Direktifi (LVD) (EU) 2014/35
 • Elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMC) (EU) 2014/30
 • Tıbbi Cihazlar Regülasyonu (MDR) (EU) 2017/745
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar direktifi (PPE) (EU) 2016/425

Resmi Avrupa Birliği sitesinden ilgili yönetmeliklerin tamamına ulaşmak için Nando adresine girebilirsiniz.

Ürüne CE İşareti Nasıl İliştirilir?

CE işaretinin ürüne nasıl konulacağı, ürüne bağlı olarak ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından imalatçı ve yetkili temsilci sorumludur. Ancak; eğer imalatçı ya da imalatçının yetkili temsilcisi Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de yerleşik değilse, ithalatçı ürünün “CE” işareti taşıdığını teyit etmekten sorumludur. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

İmalatçının bu işareti ürüne koyabilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;  Bir kısım ürün grupları için (bunlar genelde düşük risk arz eden ve/veya arz ettikleri riskin tespitinin görece kolay olduğu ürünlerdir, örneğin, bazı makinalar), direktifin temel gereklerine uygunluk, imalatçının kendisi tarafından ya kendi test imkanları ya da başka herhangi bir kuruluşun imkanlarının kullanılmasıyla doğrulanabilmekte ve bu ürünler hakkında imalatçının düzenleyeceği uygunluk beyanı ile CE işareti, imalatçı tarafından ürüne konulmaktadır.

Diğer bir kısım ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makinalar) NANDO internet sitesindeki yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış kuruluşlar-Notified bodies) tarafından doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, imalatçı CE İşaretini ürününe koymaktadır.

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

Uygunluk değerlendirme modülleri tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Bazı modüller sadece bir bazıları da iki aşamayı birden kapsar. Uygunluk değerlendirme modüllleri 8 ana kategoriden oluşmaktadır;

Modül A, A1, A2 – İç Üretim Kontrolü

Modül B – AT Tip İncelemesi

Modül C, C1, C2 – Üretimin Dahili Kontrolüne Dayalı Tipe Uygunluk

Modül D, D1 – Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk

Modül E, E1 – Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk

Modül F, F1 – Ürün Doğrulamasına Dayalı Tipe Uygunluk

Modül G – Birim Doğrulamasına Dayalı Uygunluk

Modül H, H1 – Tam Kalite Güvencesine Uygunluk

305/2011 YAPI MALZEMELERİ (AVCP)

Yapı Malzemeleri Regülasyonu diğer direktiflerden faklı olarak AVCP= Assessment and Verification of Constancy of Performance (Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması) sistemlerini kullanır;

Sistem 1+ – ürün tipinin belirlenmesi, sürekli gözetim ve onaylanmış bir ürün belgelendirme kuruluşu tarafından denetim testlerinin yapılmasıyla birlikte performans değişmezliği sertifikasının verilmesini içeren ürün belgelendirmesi

Sistem 1 – ürün tipinin belirlenmesi ve onaylanmış bir ürün belgelendirme kuruluşu tarafından sürekli gözetim ile performans değişmezliği sertifikasının verilmesini içeren ürün belgelendirmesi

Sistem 2+ – onaylanmış bir fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından sürekli gözetim ile fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi

Sistem 3 – ürün tipinin yetkili bir test laboratuvarı tarafından belirlenmesi

Sistem 4 – yalnızca üreticinin görevleri.


İmalatçılarımızın ne yapması gerekmektedir?

İmalatçılarımız, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit ederek, söz konusu direktifleri incelemeli ve bütün unsurlarıyla özümsemeli; gerekiyorsa tasarımda ve üretim bandında değişikliğe gitmeli ve buna göre uygun belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir

Çok Mu? Karışık?!

O zaman bizi arayın, Ce işretleme için yapılması gereken;

 • Ürününüzün ve ilgili harmonize standardının değerlendirmelerini yapalım,
 • Uygun direktif ve harmonize standartları tespit edelim,
 • Uygunluk değerlendirme modüllerini belirleyelim,
 • Fabrika üretim kontrol sistemlerini kuralım,
 • Personelinize gerekli eğitimleri verelim
 • Teknik dosya içeriklerini belirleyelim,
 • Teknik dosya hazırlamanıza yardımcı olalım,
 • Test gereksinimlerini ve ürün değişikliklerini sizinle birlikte tasarlayalım / destek olalım,
 • Risk değerlendirmelerinizi yapalım,
 • Ürün etiketi ve Ce işaretini sizinle birlikte tasarlayalım,
 • Tüm bu süreçteki doküman ve kayıt örnekleri ile sizleri destekleyelim,
 • Fabrika üretim kontrol denetimlerinde yanınızda bulunalım,

Tüm bu süreci en kısa ve en az sorunla atlatmanıza yardımcı olalım.